Follow through content

The 2019 SASA Conference will be hosted by Nelson Mandela University from 27 - 29 November 2019 at the South Campus, Port Elizabeth. Please see conference website for further details www.sastat.org/sasa2019

Statistical Dictionary

AFRIKAANS – ENGELSE WOORDELYS VAN STATISTIESE TERME (download PDF)

ENGLISH - AFRIKAANS GLOSSARY OF STATISTICAL TERMS (download PDF)

 

Updated: JULY 2011

Voorwoord van die Redaksie

Preface from the Editors

Die lys van statistiese terme bestaan tans uit nagenoeg 7100 inskrywings.  Hoewel  die lys voortdurend bygewerk word, het die  redaksie besluit om die lys in die huidige vorm beskikbaar te stel aan statistici, lede van die publiek wat statistiek gebruik, vertalers of  sommer enige ander belangstellendes. Daarom het ons geoordeel dat die plasing op die Internet vir hierdie doel die sinvolste gaan wees.   Erkenning word hiermee verleen aan die Nasionale Taaldiens, se voormalige Departement Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie, wat  jare lank redaksionele ondersteuning verskaf het in die persoon van Dea Swiegers. Ook spreek ons groot waardering uit vir die waardevolle bydrae wat John Lynch gemaak het tot met sy uittrede in 2005 weens gesondheidsredes. Sonder hulle hulp sou ons moeilik hierdie mylpaal kon bereik.

By die gebruik van die  termlys moet die volgende in gedagte gehou word:

·        Dit is nie net 'n Afrikaans-Engelse woordelys nie, maar bevat ook kontekste of verbandsinne waarin terme voorkom, soms ook met  kort definisies.

·       'n Indeling binne subvakgebiede word gegee in die konteks en daar is van  'n aangepaste kodelys van Statistical Theory and Methods Abstracts  gebruik gemaak. 

·      Die bestaande Statistiekwoordeboek is met die lys geïntegreer en word onder "Bronpublikasie" as sodanig aangedui. Die nuwe terme is bekom uit die indeks van Encyclopedia of Statistical Sciences (ESS) asook uit 'n termlys wat deur die "International Statistical Institute" (ISI)  aan ons voorsien is en  gebaseer  is op die woordeboek van Marriott en later op die woordeboek van Dodge. Ons het op ISI se versoek reeds Afrikaanse ekwivalente vir hul lys van terme voorsien as deel van 'n meertalige lys van statistiese terme wat die ISI  tans saamstel - kyk op enigeen van die volgende twee webtuistes:

The list of statistical terms currently consists of approximately 7200 entries. Although the list is continuously updated, the editors have decided to make the list available in its current form to statisticians, members of the public using statistics, translators or any other interested parties. Therefore we were of the opinion that placing the list on the Internet would be most sensible for this purpose. Recognition is hereby given to the National Language Service, of the former Department of Art, Culture, Science and Technology, having provided editorial support over many years in the person of Dea Swiegers. We also wish to express our appreciation for the valuable contribution made by John Lynch up to his withdrawal in 2005 due to health reasons. Without their assistance we would have experienced difficulty in reaching this milepost.  

In using this list of terms the following should be kept in mind:  

·       It is not only an English-Afrikaans glossary but also contains contexts or sentences in which the terms occur, sometimes with brief definitions.

 ·      A division was made into subfields within the subject field in the context, and an adapted list of codes from Statistical Theory and Methods Abstracts  was used.

·       The existing Statistical Dictionary was integrated with the list and is given as such under "Source publication". The new terms were obtained from the index of the Encyclopedia of Statistical Sciences (ESS), as well as from a list of terms provided to us by the International Statistical Institute (ISI), based on Marriott's dictionary and later on Dodge’s dictionary. At the request of the ISI we have provided them with Afrikaans equivalents for their list of terms as part of a multilingual list of statistical terms currently being compiled by  the ISI. See any one of the following two websites:

  

  http://europa.eu.int/en/comm/eurostat/research/isi/

 http://www.cbs.nl/isi  

Verwysings / References

1.      Kotz, S. & Johnson, N.L., (Editors), (1982 - 98), Encyclopedia of Statistical Sciences, Vol. 1-9, Supplement & Update Vol. 1-2, John  Wiley & Sons: New York.

2.      Marriott, F.H.C., (Editor), (1990),  A Dictionary of Statistical Terms, 5th edition. Published for the ISI by Longman Scientific & Technical: London.

3.      Schoeman, H.S., (Editor), (1984), Statistiekwoordeboek / Statistical Dictionary. Staatsdrukker/Government Printer: Pretoria. (Uit druk / Out of Print).

4.      Dodge, Yadolah, (Editor), (2003) The Oxford Dictionary of Statistical Terms.             Oxford University Press.

5.      Rasch, D., Tiku, M.L. & Sumpf, D., (Editors), (1994), Elsevier’s Dictionary of Biometry. Elsevier: Amsterdam.

 

Enige kommentaar oor terme sal waardeer word, so ook voorstelle van nuwe terme wat nog nie opgeneem is nie. Stuur dit aan:

 

Dr M D Jankowitz

Departement  Besluitkunde

Posbus 392

Unisa

0003

 

Tel: 012-429-4629

 

E-pos: jankomd@unisa.ac.za

 

Any comment on terms will be appreciated, as will be proposals for new terms which have not yet been included. Send these to:

 

Dr M D Jankowitz

Department of Decision Sciences

P O Box 392

Unisa

0003

 

Tel: 012-429-4629

 

Email: jankomd@unisa.ac.za

 

Redaksie/Editors: Faans Steyn, Chris Smit, Corna Vorster

Julie/July 2011